fbpx

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Terapie Świadomości, dostępnego pod adresem internetowym https://terapieswiadomosci.pl (Sklep Internetowy).
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski z siedzibą w Bordziłówka 28, 21-533 Bordziłówka, numer NIP 5841514059, REGON 191353730.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów, jak również do Przedsiębiorców.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Terapie Świadomości Krzysztof Orłowski z siedzibą w Bordziłówka 28, 21-533 Bordziłówka, numer NIP 5841514059, REGON 191353730.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym „terapieswiadomosci.pl”.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 13. Produkt cyfrowy – dostępna w Sklepie usługa dostarczenia kopii Utworu, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Utwór – treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: „dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej”.
 15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –stosownie do cech Produktu – umowę o dzieło i umowę o świadczenie usług, w tym w szczególności Umowę Sprzedaży Produktu Cyfrowego.
 17. Umowa Sprzedaży Produktu Cyfrowego – umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), której przedmiotem jest wykonanie usługi dostarczenia kopii Utworu poprzez umożliwienie pobrania kopii Utworu na urządzenie końcowe Klienta.
 18. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Klienta i przypisanych do Klienta i jego Loginu, ustalany podczas rejestracji, który może być później zmieniony przez danego Klienta, a w połączeniu z loginem umożliwia danemu Klientowi i zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Bordziłówka 28, 21-533 Bordziłówka
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@terapieswiadomosci.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48502224247
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 88 2490 0005 0000 4530 2188 7033
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni powszednie, w godzinach: 10:00 – 16:00.

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz dostępem do przeglądarki internetowej, minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji wydanej po 1 stycznia 2020 roku oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kb/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej,
  3. włączona obsługa plików cookies,
  4. włączona obsługa języka Javascript.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej sklepu w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 3. Z elementów strony internetowej Sklepu można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej Sklepu w całości lub w części.
 4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, strony internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, system generuje dla Klienta hasło automatycznie i wysyła je na podany podczas rejestracji adres e-mail Klienta. Następnie Klient może samodzielnie dokonać zmiany swojego Hasła do Konta w zakładce „Moje konto” w sekcji „Edytuj dane”.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 7. Przed zakończeniem procesu rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług, w tym w formie Newslettera. Więcej informacji o Newsletterze można znaleźć na stronie internetowej Sklepu.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Informacje o Produkcie podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznania się z Produktami oraz wykreowanie ogólnego wrażenia o właściwościach Produktów.
 4. Za pośrednictwem formularza Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wejść na stronę Sklepu Internetowego;
  2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk dodania produktu do Koszyka, przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu;
  4. wejść na stronę “Mój koszyk” i wskazać sposób dostawy zamówienia, a następnie użyć przycisku “PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI”;
  5. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu na podstronie „ZAMÓWIENIE” formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Produkty, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 6. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, w tym w szczególności wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 7. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów określonych w zamówienia.
 8. Podczas dokonywania zakupu Kupujący może także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych, poprzez zaznaczenie odpowiednich ikon. Możliwość zakupu Produktu nie jest uzależniona od zaznaczenia zgód wskazanych w zdaniu poprzednim, których wyrażenie jest dobrowolne i może być cofnięte w każdym czasie.
 9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 10. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia dokonania pełnej płatności.
 11. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Ponadto wiadomość e-mail zawiera:
  1. potwierdzenie otrzymania płatności; oraz
  2. dla Produktów Cyfrowych – informacje odnośnie sposobu pobrania kopii Utworu;
 12. dla pozostałych Produktów – informacje odnośnie sposobu dostawy produktu.
 13. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku, dokonania przez Klienta płatności za takie zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 Regulaminu Sklepu Internetowego Terapie Świadomości.

§ 8
Dostawa Produktu

 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W wyłączeniem Produktów Cyfrowych, Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionych Produktów:
  1. Odbiór osobisty dostępny pod adresem Sklepu
  2. Przesyłka do paczkomatu inPost
 3. Przesyłki inPost nadawane są nie rzadziej, niż raz w tygodniu, w poniedziałki.
 4. Dostawa Produktów Cyfrowych, ze względu na ich specyfikę, odbywa się w formie cyfrowej, za pośrednictwem sieci internet.
 5. Ze względu na specyfikę sposobu dostawy treści cyfrowych Sprzedawca nie wydaje Klientowi dowodu zakupu w postaci paragonu. Sprzedawca wydaje wewnętrzny Dowód zakupu w postaci wiadomości email zawierającej numer zamówienia obejmującego dostarczane Produkty oraz potwierdzenie przyjęcia płatności.
 6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronie internetowej Sklepu.

§ 9
Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatności elektroniczne: Płatność online możliwa jest za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania przez Sprzedawcę środków, Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail.
  2. Płatność przy odbiorze: Płatność gotówką przy odbiorze osobistym Zamówienia w siedzibie Sklepu.
 2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie internetowej Sklepu.

§ 10
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (najpóźniej do 2 dni roboczych) potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące: opisu przedmiotu Zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), sposobu kontaktu ze Sprzedawcą, wybranej metody i terminu płatności, wybranego sposobu dostawy, danych kontaktowych Klienta, regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.
 4. Potwierdzenie zamówienia wraz z Regulaminem stanowią integralną część Umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Sprzedającego i Klienta. Termin przesłania potwierdzenia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w przedmiotowym terminie Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 9. W przypadku wyczerpania zapasów danego Produktu, Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego. Kupujący ma wtedy prawo rezygnacji z całości zamówienia lub jego części. Może również zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia.
 10. Do każdego zakupu Sprzedawca wystawia dowód zakupu w postaci wiadomości email zawierającej numer zamówienia obejmującego dostarczane Produkty oraz potwierdzenie przyjęcia płatności. Ze względu na specyfikę sposobu dostawy Produktów Cyfrowych stanowiących treści cyfrowe Sprzedawca nie dostarcza Klientowi paragonu.
 11. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT i nie wystawia faktury VAT do dokonanego zakupu.

§ 11
Zasady korzystania z Utworów

 1. Zakupione i opłacone Produkty Cyfrowe są dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym Terapie Świadomości w zakładce „Moje konto” w sekcji „Moje pliki do pobrania”. Maksymalna liczba pobrań zakupionego Produktu Cyfrowego to 10 razy.
 2. W celu pobrania kopii Utworu należy kliknąć przycisk z nazwą Utworu znajdujący się w kolumnie „Pobierz” tabeli z listą plików do pobrania. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie zgodnym z opisem Produktu widniejącym na stronie internetowej Sklepu.
 3. W ofercie znajdują się Zestawy, które mogą zawierać Utwory niedostępne do zakupu pojedynczo.
 4. W przypadku wygaśnięcia przysługującej Sprzedawcy licencji autora na udostępnianie danego Utworu, zostanie on wycofany ze sprzedaży oraz usunięty z „Plików do pobrania” w zakładce „Moje konto” bez możliwości dalszego pobierania. W związku z powyższym zaleca się zapisywanie zakupionych Produktów do pobrania na nośniku pamięci Klienta. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania plików w Sklepie Internetowym Terapie Świadomości, zatem Klient ponosi ryzyko niewykonania kopii zapasowej Utworu na nośniku pamięci Klienta po dokonaniu zakupu.
 5. Produkty Cyfrowe zawierające treści audio są sprzedawane wyłącznie w formacie do odsłuchu mp3 bądź flac, w jakości nie gorszej niż 128 kbps, 44,1 kHz. Kupujący nie ma możliwości wyboru innego poziomu jakości.
 6. Klient ma prawo korzystać z kopii Utworów wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać kopii Utworów innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania Utworów lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
  2. zwielokrotniania Utworów w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Utworów, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

§ 12
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia nie dotyczy przedsiębiorców.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu​, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy zgodnie z procedurą opisaną w § 14, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży,. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 11. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy

§ 13
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. W przypadku Produktów Cyfrowych Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy:
  1. dostarczona kopia Utworu okaże się uszkodzona lub nie uruchamia się;
  2. dokona zapłaty Produkt i w ciągu 2 (dwóch) dni nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania zakupionego produktu.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Konsument może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy bądź drogą elektroniczną za pomocą wiadomości email wysłanej na adres „sklep@terapieswiadomosci.pl”. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, numer zamówienia oraz dane Klienta składającego reklamację.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 14
Zwrot Produktów

 1. W przypadku odstąpienia o umowy lub złożenia reklamacji Produktu Klient chcący zwrócić Produkt, powinien postępować zgodnie z następującymi krokami:
 2. Pobrać Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy udostępniony w postaci pliku PDF pod adresem: https://terapieswiadomosci.pl/webcontent/uploads/FormularzOdstapienia.pdf
 3. Wypełnić formularz podając w wyznaczonych polach następujące informacje:
  1. Typ umowy, od której Klient odstępuje, oznaczony poprzez wykreślenie pozostałych typów umowy;
  2. Listę produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy lub złożenie reklamacji, poprzez wypisanie Produktów zgodnie z ich nazwami podanymi w Sklepie Internetowym;
  3. Imię i Nazwisko, zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu;
  4. Adres, zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu;
  5. Datę zawarcia umowy, zgodną z datą dokonania zamówienia w Sklepie Internetowym;
  6. Datę wypełnienia formularza;
  7. Numer rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacona kwota zwrotu;
  8. Odręczny podpis. Klient może nie wypełniać pola Podpis jeśli dostarcza Formularz Odstąpienia od Umowy w formie elektronicznej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być sporządzone według innego wzoru, jednak musi zawierać wszystkie wyżej wymienione informacje.
 5. Wysłać oświadczenie lub wypełniony formularz pocztą lub przesyłką kurierską na adres Sprzedawcy: Terapie Świadomości, Bordziłówka 28, 21-533 Bordziłówka, Polska albo Wykonać kopię cyfrową, to znaczy skan lub fotografię wypełnionego Formularza Odstąpienia od Umowy i przesłać plik zawierający tę kopię na adres email Sprzedawcy: „sklep@terapieswiadomosci.pl”.

§ 15
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Klient, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 16
Usługi nieodpłatne świadczone na rzecz Klientów

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Newsletter;
  3. Poleć znajomemu;
  4. Prowadzenie Konta Klienta;
  5. Zamieszczanie komentarzy.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klienta w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 12. Usługa Zamieszczanie komentarzy polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Produktów.
 13. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie komentarzy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
 14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 17
Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw.

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki Produktowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §15 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §15 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §15 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §16 ust. 8 Regulaminu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §15 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §16 ust 8 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §15 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.
 8. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 9. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia

§ 18
Rozwiązanie umowy (niestanowiącej umowy sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 19
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 20
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Klientów pod adresem: „https://terapieswiadomosci.pl/regulamin-sklepu”
 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Sklepie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. W przypadku ewentualnej niezgodności lub różnic interpretacyjnych niniejszego Regulaminu z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa pierwszeństwo mają regulacje ustawowe i je należy stosować.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 8. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Data ostatniej aktualizacji: 14 czerwca 2022 

 

Załącznik 1 (plik PDF):
Wzór formularza odstąpienia od umowy

Ostatnio na blogu...

Specjalnie dla Ciebie...

Spotkania i wydarzenia

Szkoła Świadomości on-line

Świat cierpi na brak miłości. Nie wiedząc, kim naprawdę jesteśmy, w zagubieniu, wciąż podejmujemy błędne decyzje i mamy myśli pełne lęku i bólu.

W odpowiedzi na potrzeby naszych dusz, naszych czasów i zmian energetycznych, które teraz zachodzą, powstała właśnie Szkoła Świadomości. Powstała dla tych, którzy zamiast strachu chcą wybierać miłość i jej przejawy w swoim życiu.

Jeżeli chcesz poznać miłość do siebie samego, nauczyć się wybierać ją wciąż na nowo i odrzucić w sobie wszystko to, co powoduje lęk – zapraszamy na nasze seminarium.

Nasze miejsca w internecie

Odwiedź nasze profili społecznościowe i bądź na bieżąco z nowościami!